Yhdistyksen tavoitteet ja säännöt

Yhdistyksen  tavoitteet:

1: Tuskaretket ry tukee jäsenistönsä henkistä ja ruumiillista hyvinvointia

2: Tuskaretket ry vaalii retkeily-ympäristöä

Yhdistyksen nimessä termi ”Tuska” viittaa toimijan omien henkisten ja fyysisten rajojen etsimiseen ja ylittämiseen.
Tavoitteidensa suuntaan kulkeakseen järjestö toimii seuraavassa kuvailluilla tavoilla:

1: Yhdistys järjestää mahdollisuuksia jäsenistön liikunnalliseen, retkeilylliseen ja luovaan itsensä toteuttamiseen yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. Toimintalinjat syntyvät jäsenistön toiveista, aloitteellisuudesta ja aktiivisuudesta.
2: Retkeilytoiminnassaan Tuskaretket ry käyttää pääasiallisesti lihasvoimaa ja luo uusia tapoja retkeillä.

Miten variksesta tuli yhdistyksen tunnus?

Tässä logokilpailun voittajataiteilijan luonnehdinta:

”Varis edustaa erinomaisesti tyypillistä Tuskaretkeläistä. Rotevajalkaisena se on hyvä kävelijä. Varikset elävät pesimäajan ulkopuolella parvina ja vaalivat lämmintä me henkeä. Lento on raskaantuntuista mutta vie lopulta perille. Kaikkiruokaisena varis tekee meille suuria palveluksia hävittämällä vahingollisia hyönteisiä ja keräämällä kaikenlaisia jätteitä luonnosta. Ekologista Meininkiä. Variksen kammottava raakkkuminen ei ehkä ole kovin miellyttävää kuuneltavaa, mutta Tuskaretkillä varsin ymmärrettävää. Varikset ovat sangen älykkäitä ja niiden aistit ovat hyvin kehittyneet. Varikset kesyyntyvät helposti ja oppivat jopa lausumaan muutamia sanoja. Ne kiusaavat mielellään muita eläimiä, mistä ei Tuskaretkeläisten tosin kannata ottaa mallia. Varikset ihastuvat kaikkeen kiiltävään, vievät mukanaan pikkueisineitä ja – geokätköilyn esi-isinä – kätkevät niitä usein vaikeasti keksittäviin paikkoihin. Ovelia pirulaisia!”

Variksen vuonna 2001 

——————————————————————————————————————

Tuskaretket ry

Yhdistyksen säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuskaretket ja sen kotipaikka on Turku.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kokeilevaa retkeily- ja liikuntaharrastusta perinteitä kunnioittaen sekä herättää kiinnostusta niihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeily- ja liikuntatoimintaa, kokouksia, harjoittaa alaansa liittyvää koulutus- ja julkaisutoimintaa, järjestää tiedotustilaisuuksia sekä neuvoo ja opastaa jäseniään.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja kannatusmaksuja sekä harjoittaa pienimuotoista myyntitoimintaa myymällä logollaan varustettuja seuratuotteita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujaan tai selvästi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai yhdistyksen tavoitteelle.

Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäsenenä.

4. Jäsenmaksu

Jäsenyyden ja kannatusjäsenyyden vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Turussa 13.11.2021,

Varishallitus ja sääntömääräinen syyskokous

Vastaa